Operational Regulations

Συμφωνητικo Συμμετοχης

Λαμβάνοντας υπόψη την συμμετοχή του μέλους στις δραστηριότητες της Αthens Makerspace, αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας (εφεξής ΑΜ), το Μέλος αναλαμβάνει την ευθύνη των ρίσκων και συμφωνεί με τους πιο κάτω κανονισμούς και όρους λειτουργίας.

Athens Makerspace

Aστική μη κερδοσκοπική εταιρεία

Α. ΑΝΑΛΗΨΗ ΡΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Α.1. Αναληψη Ρισκων

Το μέλος αναγνωρίζει τους εγγενείς κινδύνους της χρήσης εργαλείων, εξοπλισμού, συσκευών και επικίνδυνων υλικών κάθε είδους που βρίσκονται στο χώρο, καθώς και για τη συμμετοχή του μέλους σε δραστηριότητες εντός του χώρου, που μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμό, ασθένεια, θάνατο ή ζημία στο Μέλος ή την προσωπική περιουσία του Μέλους.
Τέτοιοι κίνδυνοι και ρίσκα μπορεί να προκληθούν είτε από το ίδιο το Μέλος ή από άλλα μέλη ή Επισκέπτες. Μπορεί να προκύψουν από προβλεπόμενες ή απρόβλεπτες αιτίες, συμπεριλαμβανομένων όλως ενδεικτικά αναφερόμενες ηλεκτροπληξία, εγκαύματα, γλίστρημα ή και τραυματισμό από πτώση.
Η ΑΜ προσπαθεί να καλύψει, προβλέψει κάθε κίνδυνο, προσπαθεί δε να εκπαιδεύσει τα μέλη και τα ωφελούμενα πρόσωπα για τους ενδεχόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν και εν γένει προσπαθεί να προστατέψει κάθε τρίτο από οποιαδήποτε πηγή κινδύνου, πλην όμως δηλώνει ρητά ότι δεν φέρει καμία ευθύνη από χρήση εξοπλισμού ή αντικειμένου που δεν κάνει βοηθός εκπλήρωσής της και με το παρόν το μέλος αναγνωρίζει ότι ουδεμία τέτοια ευθύνει φέρει.
Το Μέλος εφεξής αναλαμβάνει πλήρως όλους αυτούς και τυχόν άλλους κίνδυνους που προκύπτουν από την πρόσβαση του στους χώρους της ΑΜ, τη χρήση των αντικειμένων που προορίζονται για το κοινό και εν γένει την απόλαυση των υπηρεσιών που παρέχει.

Α.2. Απαλλαγη Ευθυνης

Το Μέλος αποδεσμεύει την AM, τα στελέχη, τους αντιπροσώπους, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, και τους βοηθούς εκπλήρωσης της, από οποιαδήποτε ευθύνη οποιασδήποτε ζημίας, απώλειας, ή πρόκληση βλάβης αυτού ή της προσωπικής του περιουσίας, που δεν προκλήθηκε από στέλεχος της ΑΜ που τελεί σε σχέση εξάρτησης με αυτήν από δόλο ή βαριά αμέλεια, κατά την διάρκεια συμμετοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις της ΑΜ ή / και τη χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού που ανήκει στην AM ή άλλο μέλος ή επισκέπτη της AM.

Α.3. Διαφορα

Tο Μέλος ή Επισκέπτης συμφωνεί ότι η ΑΜ δεν παρέχει καμία εγγύηση για την εμπορευσιμότητα, την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή τη χρήση που αφορά κάθε έργο ή αντικείμενα κατασκευασμένα χρησιμοποιώντας εξοπλισμό, εργαλεία ή υλικά της ΑΜ.

Β. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Β.1. Ωραριο Λειτουργιας

Τρι-Σαβ: 10:00-21:00
Οι ανωτέρω ώρες είναι ενδεικτικές και δύναται να μεταβληθούν από την εταιρεία ελεύθερα, όπως φερ’ ειπείν σε περίπτωση που διοργανώνεται σε διάφορη από τις ανωτέρω ημέρες ή ώρες εκδήλωση ή πάσα άλλη δραστηριότητα.

Β.2.1. Ελευθερη Προσβαση

Οι συνδρομητές λαμβάνουν άδεια χρήσης και εισόδου στις εγκαταστάσεις του makerspace και θεωρούνται μόνιμα μέλη της για όσο χρόνο διαρκεί η συνδρομή τους. Σε όλα τα μέλη παρέχεται η απεριόριστη πρόσβαση σε όλους τους χώρους του makerspace, εντός του ωραρίου λειτουργίας, καθώς και η χρήση όλων των εργαστηριακών σταθμών για τους οποίους έχει την απαραίτητη άδεια. Όλος ο εξοπλισμός και τα εργαλεία, εκτός από τη χρήση του laser cutter και του CNC Router, διατίθενται χωρίς επιπρόσθετη χρέωση όσο το μέλος είτε φέρνει τα δικά του, είτε αποκαθιστά τα αναλώσιμα υλικά του.
Δύναται ο χώρος να παραμένει ανοιχτός από εγκεκριμένους “κλειδοκράτορες” εκτός ωραρίου λειτουργίας. Δεν εγγυάται όμως η πρόσβαση σε όλα τα μέλη καθώς εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα και τη δικαιοδοσία του εκάστοτε κλειδοκράτορα.

Β.2.2. Εισοδος- παραμονη τριτων στο χωρο

Με σκοπό τη διαφύλαξη της απρόσκοπτης λειτουργίας των δραστηριοτήτων εντός του χώρου και στο πνεύμα της ανοιχτότητας και συλλογικότητας, τρίτοι (φίλοι- συνεργάτες – εργαζόμενοι φορέων) δύνανται να εισέλθουν στο χώρο του makerspace μόνον κατόπιν πρόσκλησης και συνοδείας μόνιμου μέλους και να παραμένουν σε αυτόν κατ’ ανώτατο όριο έως τρεις (3) ώρες από την είσοδό τους και δύο ημέρες την εβδομάδα. Εξαιρετικά κατόπιν αποδοχής από τη διαχειριστική επιτροπή της εταιρείας σχετικού αιτήματος και έκδοσης ειδικής άδειας δύναται να παραμείνει τρίτο πρόσωπο πλέον του ανωτέρω ορίου στις κτηριακές εγκαταστάσεις.
Κατά την είσοδο τρίτου, επισκέπτη ή μη μόνιμου μέλους του makerspace απαιτείται να δηλώνει το όνομα, το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας στο χώρο υποδοχής και να συμφωνεί με τον κανονισμό λειτουργίας. Προς τούτο καλείται να φέρει σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο ώστε να εξακριβώνεται η ταυτότητά του.

Β.2.3. Βαθμιδες Συνδρομητων

Υπάρχουν 2 ειδών βαθμίδες συνδρομών με πολύ συγκεκριμένες διαφορές μεταξύ τους, “Standard” και “Pro”, καθώς και η δυνατότητα αίτησης “κλειδοκράτορα” για 24ωρη πρόσβαση. Με το δικαίωμα 24ωρης πρόσβασης, ο κλειδοκράτορας αποδέχεται συγκεκριμένες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Υπεύθυνου Εργαστηρίου (Staff Member) που ορίζονται κατά τη διαδικασία της έγκρισης.
Το ‘Standard’ μέλος αφορά όλους όσους θέλουν να αξιοποιούν τον χώρο κυρίως για ερασιτεχνικά projects, εκπαίδευση και συλλογικούς σκοπούς. Είναι προαπαιτούμενες 2 συστάσεις από οποιαδήποτε μέλη και υπάρχει περιορισμός κατ’ ανώτατο όριο 2 ωρών στην ημερήσια διάρκεια δέσμευσης ενός σταθμού/μηχανήματος.
Το ‘Pro’ μέλος προτείνεται για όσους έχουν στόχο να εκμεταλλευτούν το χώρο με εμπορικό σκοπό και στοχεύουν να δημιουργήσουν μια μικρή παραγωγή. Εδώ είναι προαπαιτούμενες 2 συστάσεις από τη διαχειριστική επιτροπή και υπάρχει δυνατότητα δέσμευσης σταθμού/μηχανήματος έως και 5 ώρες ημερησίως.

Β.3.1 Οροι χρησης εγκαταστασεων και υπηρεσιων

Σεβασμος Χωρου: Όλα τα Μέλη οφείλουν να σέβονται τον χώρο και να τον διατηρούν καθαρό, να φροντίζουν την σωστή αποθήκευση των εργαλείων, να μην παρεμποδίζουν με κανένα τρόπο τις εργασίες και δράσεις της εταιρείας και των τρίτων που παρευρίσκονται στο χώρο και εν γένει να διευκολύνουν τις δραστηριότητες με όποιο τρόπο τους ζητηθεί.
Σεβασμός δικαιωμάτων: Κατά το χρόνο παραμονής κάθε μέλους ή επισκέπτη στους κτηριακούς χώρους της εταιρείας επιβάλλεται ο σεβασμός της προσωπικότητας, ιδιωτικότητας, προσωπικού χώρου, ιδιοκτησίας, αυτοδιάθεσης, συνδιαλλαγής και ελευθερίας των μελών της εταιρείας, του προσωπικού αυτής, των λοιπών συμμετεχόντων στις δραστηριότητές της και εν γένει παντός τρίτου που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτήν.
Εξωστρεφή Δραστηριότητα: Σε περίπτωση που κάποιος έχει εξωστρεφή δραστηριότητα που σχετίζεται με την συμμετοχή του ή εργασία του στο ΑΜ και τις υπηρεσίες του, συνίσταται να τη μοιραστεί μαζί μας ως ένδειξη καλής συνεργασίας.
Τροποποίηση Προγράμματος Λειτουργίας: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει / τροποποιεί ελευθέρως το χρόνο και τρόπο διεξαγωγής των εκπαιδευτικών σεμιναρίων προγραμμάτων, τα τυχόν κριτήρια επιλογής συμμετεχόντων, το πρόγραμμα διδασκαλίας και εν γένει κάθε τι σχετικό με μέλλοντα να γίνει πρόγραμμα σχετικό με τις δραστηριότητές της.
Τροποποίηση παρόντων όρων: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του παρόντος συμφώνου ή τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο.
Προς τούτο θα προβαίνει σε ανακοίνωση των επιθυμούμενων τροποποιήσεων σε ευκρινές, ευκόλως προσβάσιμο χώρο των κτηριακών της εγκαταστάσεων με τίτλο «τροποποίηση συμφώνου συμμετοχής» ή θα ενημερώνει όσους υπόκεινται στο παρόν και δεν προσέρχονται στο χώρο του ΑΜ με κάθε πρόσφορο μέσο. Ακολούθως θα καλεί τα μέλη των υπηρεσιών της να δηλώσουν την πιθανή αντίθεσή τους στην τροποποίηση που προτείνεται εντός ευλόγου χρόνου και σε περίπτωση που τούτη (αντίθεση) δεν εκφραστεί ρητώς, με την πάροδο του χρόνου εναντίωσης που θα έχει θέσει η εταιρεία θα λογίζεται ότι τίθενται σε ισχύ αυτοδικαίως οι όροι όπως τροποποιήθηκαν.
Σε περίπτωση δε που υπάρξει εναντίωση ύστερα από σχετική αίτηση του μέλους των υπηρεσιών της εταιρείας, θα προτείνεται η επιθυμούμενη τροποποίηση ακόμη και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία είτε θα γίνεται αποδεκτή από τη διαχειριστική επιτροπή της εταιρείας και θα ισχύει με τις επίμαχες τροποποιήσεις, ή σε περίπτωση που δε γίνεται δεκτή από τη διαχειριστική επιτροπή θα δύναται η δυνατότητα στο μέλος των υπηρεσιών να αποδεχθεί εντέλει την τροποποίηση όπως είχε προταθεί ή να δηλώσει την αποχώρησή του από τις δραστηριότητες και υπηρεσίες του ΑΜ.
Νόμιμη χρήση υπηρεσιών – συνάφεια εργασιών: Κάθε μέλος ή τρίτος που εισέρχεται στο χώρο του ΑΜ καλείται να προβαίνει σε συνετή και σύννομη χρήση των υπηρεσιών της, απέχοντας από κάθε προσβολή προσωπικών, περιουσιακών και εν γένει παντός είδους δικαιωμάτων της εταιρείας, άλλων χρηστών ή τρίτων με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών και εγκαταστάσεων της εταιρείας με σκοπό την τέλεση οποιουδήποτε είδους αδικοπραξίας, παράνομης πράξης και εν γένει κάθε κακόβουλης ενέργειας που μπορεί να βλάψει τρίτο ή την εταιρεία.
Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια πληροφοριών: Παρόλο που είμαστε μεγάλοι υποστηρικτές και προωθητές της ελεύθερης χρήσης των δεδομένων από όλους, παράλληλα αντιλαμβανόμαστε πως για λόγους επιχειρηματικότητας η εχεμύθεια πληροφοριών και αρχείων μεταξύ μελών είναι πολλές φορές απαραίτητη. Τα μέλη και επισκέπτες με το παρόν αναγνωρίζουν ότι εμπιστευτικές πληροφορίες, σχέδια και αρχεία για τα οποία ο δημιουργός έχει δηλώσει πως δεν επιτρέπει την χρήση τους, παραποίηση τους ή αναπαραγωγή τους είτε για προσωπικό ή εμπορικό σκοπό, οφείλουν να σεβαστούν τα πνευματικά του δικαιώματα και να το τηρήσουν. Σε περίπτωση δε παραβίασης του όρου τούτου δύναται η ΑΜ λάβει κάθε πρόσφορο μέσο για την προστασία του μέλους της, ήτοι ακόμη και να διαγράψει το μέλος που υπέπεσε στην παράβαση, με τις πιθανές αστικές ή ποινικές ευθύνες να παραμένουν ακέραιες.

Β.3.2. Πολιτικη Ασφαλειας – Ελεγχομενος Εξοπλισμος – Αδεια Χρησης

Άδεια Εισόδου και Χρήσης: Μόνο τα πρόσωπα που “έχουν άδεια” από έναν Υπεύθυνο Εργαστηρίων μπορούν να εισέλθουν και να εργάζονται στις πεπερασμένες εγκαταστάσεις του ΑΜ ασυνόδευτα ή / και να χρησιμοποιούν ελεγχόμενο εξοπλισμό χωρίς επίβλεψη.
Κατάρτιση Ελεγχόμενου Εξοπλισμού: Ένα άτομο καθίσταται «Αδειοδοτημένο», όπως υποδεικνύεται από την ανάγκη των καθηκόντων εργασίας του, και έχει έγκριση (στο τέλος των βασικών και απαραίτητων σεμιναρίων) από ένα Υπεύθυνο Εργαστηρίου ότι διαθέτει την κατάρτιση και τα προσόντα για ασφαλή εργασία στον εκάστοτε τομέα και ελεγχόμενο εξοπλισμό.
Eκπαίδευση Eργαστηρίου: Οι Υπεύθυνοι Εργαστηρίων καθορίζουν τις κατάλληλες ανάγκες βασικής εκπαίδευσης για ασφαλή εργασία σε κάθε εργαστηριακό τομέα, και διαβεβαιώνουν ότι όλα τα «εξουσιοδοτημένα πρόσωπα» του ΑΜ έχουν λάβει τον προσανατολισμό και την εκπαίδευση στο εργαστήριο.
Διακοπή Μη Ασφαλούς Εργασίας: Η AM διαθέτει μια πολιτική στάσης /διακοπής εργασίας οποιουδήποτε μέλους όταν γίνεται μάρτυρας μη ασφαλούς εργασίας. Είναι ευθύνη και υποχρέωση του καθε μέλους να ασκήσει την πολιτική αυτή κατά την παρατήρηση μη ασφαλών συνθηκών εργασίας ή πρακτικών. Αν προσέξετε επικίνδυνη συμπεριφορά ή δραστηριότητες, μη διστάσετε να χρησιμοποιήσετε την Πολιτική στάσης της εργασίας και να μιλήσετε ανοιχτά για την διακοπή της.
Χρήση με την επιφύλαξη Άρνησης ή Ανάκλησης: Η ΑΜ ή ο/η εκπρόσωπός της μπορούν να αρνηθούν το αίτημα του συμμετέχοντα να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό ανά πάσα στιγμή, εάν, κατά την κρίση του/ς, το μέλος δεν έχει τηρήσει αυτή την πολιτική.
Απαγόρευση Εισόδου: Η ΑΜ διατηρεί το δικαίωμα μόλις παρατηρηθεί επαναλαμβανόμενη παραβίαση κανόνων ασφαλείας ή άλλων, να προβεί σε απαγόρευση εισόδου μέλους ή συμμετέχοντα, ύστερα από απόφαση της διαχειριστικής επιτροπής, με ή χωρίς υπόδειξη Υπεύθυνου Εργαστηρίων ή άλλου μέλους.

Β.3.3. Διαχειριση Εξοπλισμου – Αναλωσιμα

Δέσμευση Εξοπλισμού
Για ένα σταθμό, εργαλείο ή μηχάνημα μπορεί να γίνει κράτηση έως και 2 ή 5 ώρες για τα Standard και Pro μέλη αντίστοιχα. Οι χρήστες μπορούν να κάνουν μία κράτηση ανά ημέρα. Αν κανείς άλλος δεν περιμένει να χρησιμοποιήσει το σταθμό, ο χρόνος μπορεί να παραταθεί.
Οι περαστικές κρατήσεις είναι ευπρόσδεκτες, αλλά οι κρατήσεις που έχουν γίνει προηγουμένως έχουν προτεραιότητα.
Παράλληλα ενημερώνουμε πως κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή εργαστηρίων ορισμένα μηχανήματα δεν θα είναι διαθέσιμα σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις που θα αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων και τον ιστότοπο.

Αναλώσιμα
Τα μέλη και οι συμμετέχοντες πάντα ενθαρρύνονται να φέρνουν την πρώτη ύλη και τα δικά τους αναλώσιμα για τις εργασίες τους.
Σε περίπτωση που χρειάζεται πολύ συγκεκριμένο ή δύσκολο στην εύρεσή του ή μεταφορά του υλικό για ένα συγκεκριμένο έργο, αυτός ή αυτή παροτρύνεται να το γνωστοποιήσει σε κάποιον υπεύθυνο για πιθανή εξυπηρέτηση.
Σε πολλά πιθανά project είτε με πρωτοβουλία του ΑΜ, είτε των μελών του, συχνά θα χρησιμοποιούνται είδη αναλώσιμου υλικού (π.χ. υλικό 3D εκτυπωτή, αγώγιμο νήμα, ακρυλικά φύλλα ή σανίδες, βίδες, κόλλες, γυαλόχαρτο, κ.α. ). Η AM θα προσπαθεί να αναπληρώνει κάποια υλικά στο χώρο. Για τη βιωσιμότητα όμως του ΑΜ, σε επιλεγμένα είδη θα ζητείται ευγενικά μια ελάχιστή συνδρομή/δωρεά. Πιο συγκεκριμένα, η AM θα τοποθετήσει «γυάλινα δοχεία για δωρεές», στο οποίο καλούνται οι συμμετέχοντες να συνεισφέρουν για την αποκατάσταση των
Σε πολλά πιθανά project είτε με πρωτοβουλία του ΑΜ, είτε των μελών του, συχνά θα χρησιμοποιούνται είδη αναλώσιμου υλικού (π.χ. υλικό 3D εκτυπωτή, αγώγιμο νήμα, ακρυλικά φύλλα ή σανίδες, βίδες, κόλλες, γυαλόχαρτο, κ.α. ). Η AM θα προσπαθεί να αναπληρώνει κάποια υλικά στο χώρο. Για τη βιωσιμότητα όμως του ΑΜ, σε επιλεγμένα είδη θα ζητείται ευγενικά μια ελάχιστή συνδρομή/δωρεά. Πιο συγκεκριμένα, η AM θα τοποθετήσει «γυάλινα δοχεία για δωρεές», στο οποίο καλούνται οι συμμετέχοντες να συνεισφέρουν για την αποκατάσταση των αναλώσιμων που χρησιμοποιήθηκαν. Τα χρήματα που κατατίθενται σε αυτό το δοχείο θα χρησιμοποιηθούν για την αναπλήρωση βασικών προμηθειών για τη λειτουργικότητα των εργαστηρίων και την διευκόλυνση των μελών.

Β.3.4. Προκληση φθορων- ευθυνη Συμμετεχοντα

Πρόκληση φθορών
Όσοι υπόκεινται στους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος, καθώς επίσης και όσοι έλκουν από αυτούς δικαιώματα, ήτοι ενδεικτικά βοηθοί εκπλήρωσης, προστηθέντες ωφελούμενων οργανισμών/ φορέων, επισκέπτες που εισέρχονται κατόπιν πρόσκλησης αυτών κ.ο.κ. ευθύνονται προσωπικά για τη ζημία που προκάλεσαν υπαίτια σε τρίτον εντός των κτηριακών υποδομών του οργανισμού ή και στις ίδιες αυτές τις κτηριακές εγκαταστάσεις, άσχετα αν την προκάλεσαν κατά την εκτέλεση της ανατεθείσας σε αυτόν υπηρεσίας, ή κατά κατάχρηση αυτής, ή κατά τη διάρκεια συμμετοχής τους σε προγράμματα ή δραστηριότητες του ΑΜ ή ενόψει αυτών.
Τα πρόσωπα που κάνουν χρήση των κτηριακών εγκαταστάσεων της εταιρείας και των συνακόλουθων παροχών που τούτη προσφέρει (πρόσβαση στο διαδίκτυο, ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδέσεις, κοινόχρηστοι χώροι κλπ) το πράττουν με δική τους αποκλειστικά πρωτοβουλία και ευθύνη, η δε εταιρεία στα μέγιστα επιτρεπόμενα πλαίσια από το νόμο αποποιείται κάθε ευθύνης της για τυχόν ελλείψεις στις παρεχόμενες τούτες υπηρεσίες ή πιθανής ελαττωματικότητας των εγκαταστάσεών της. Κατ’επέκταση οι υπηρεσίες/παροχές που διατίθενται στους επωφελούμενους «ως έχουν» και ουδεμία ευθύνη φέρει, αστική ή ποινική, για πιθανόν προκληθείσα ζημία τρίτου επωφελούμενου ή μη από τις υπηρεσίες της ή ενόψει των υπηρεσιών που τούτη παρέχει στους τρίτους η ίδια ή άλλα πρόσωπα που συνδέονται με αυτήν με οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης ή εντολής.

Ευθύνη Συμμετέχοντα σε Περίπτωση Ζημιάς
Παρότι η AM αντιλαμβάνεται ότι θα υπάρξουν μικροφθορές από την επαναλαμβανόμενη χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού, και ότι ατυχήματα συμβαίνουν, χρειάζεται να προστατεύσει τον εξοπλισμό όσο το δυνατόν περισσότερο για να εξασφαλίσει ότι ο εξοπλισμός είναι σε καλή κατάσταση και διαθέσιμος για όλους τους συμμετέχοντες.
Ως εκ τούτου, σε περίπτωση ζημιάς, το προσωπικό της ΑΜ θα αποφασίσει εάν ή όχι ο συμμετέχων θα είναι υπεύθυνος για ανάληψη του κόστους επισκευής ή αντικατάστασης, κρίνοντας αν ακολούθησε όλους τους κανόνες ασφαλείας και τις κατευθυντήριες γραμμές που του έχουν δωθεί.
Κάθε εργαλείο, εξοπλισμός ή μηχάνημα, ‘ελεγχόμενο’ ή μη, έχει συγκεκριμένους και από πριν ανακοινωμένους κανόνες χρήσης. Σε περίπτωση βλάβης περιουσίας ή του εξοπλισμού της ΑΜ για την οποία είναι υπεύθυνη από υπαιτιότητα κακής χρήσης μέλους ή συμμετέχοντα, ο ζημιώσας με το παρών αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι ευθύνεται για την αποκατάσταση της οποίας ζημιάς προκάλεσε και την επαναφορά των πραγμάτων στην πρότερα κατάσταση εντός του εύλογου χρόνου των 5 εργάσιμων ημερών.

Β.4. Διαδικασιες Ασφαλους Εργασιας

Κατά τη διάρκεια εργασίας στους χώρους του AM, κάθε μέλος οφείλει να γνωρίζει και να ακολουθεί όλους τους κανόνες ασφαλείας. Παρακάτω αναγράφονται ενδεικτικά κάποιοι από τους βασικούς κανόνες, παρότι ανάλογα την εργασία είναι απαραίτητο το μέλος να ενημερώνεται και να ακολουθεί για τους εκάστοτε κανόνες ασφαλείας ξεχωριστά.

Β.4.1. Γενικες οδηγεις ασφαλειας

 • Η πρόσβαση εκτός των εποπτευόμενων ωρών δεν χορηγείται για την τακτική της συνεχούς εργασίας. Η συνεχόμενη ατομική εργασία εκτός των «εποπτευόμενων ωρών» απαγορεύεται αυστηρά και θα οδηγήσει σε άμεση άρση των προνομίων του Μέλους στις εγκαταστάσεις της AM.
 • Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση και οποιαδήποτε εργασία στο χώρο σε μέλη που νιώθουν κάποιας μορφής αδιαθεσία ή κούραση. Όταν κάποιος νιώσει κουρασμένος ή μη υγιής, παρακαλείται να μην εισέρχεται/αποχωρεί από το ΑΜ ειδικά εκτός των εποπτευόμενων ωρών.
 • Απαγορεύεται αυστηρά η εργασία στο χώρο υπό την επήρεια αλκοόλ ή παράνομων ουσιών.
 • Κάθε Μέλος οφείλει να συμβάλει ενεργά στην καθαριότητα του χώρου. Οι εγκαταστάσεις και ο εξοπλισμός πρέπει να διατηρούνται τακτοποιημένα, καθαρά και ασφαλή ανά πάσα στιγμή. Το κάθε μέλος οφείλει να αφήνει τον χώρο καθαρότερο από πριν, αν παρατηρηθεί ακαταστασία, χυμένο υγρό, ή σκόνη, ασχέτως εάν το έχει δημιουργήσει το Μέλος, ενδείκνυται να αφιερώσει τον χρόνο να το καθαρίσει.

Β.4.2. Προσωπικη ασφαλεια και χρηση προσωπικου εξοπλισμου

Με βάση τους κινδύνους που υφίστανται, θα πρέπει να φοράτε τον ακόλουθο Προσωπικό Προστατευτικό Εξοπλισμό (ΠΠΕ) κατά την εργασία σε μια “Περιορισμένη περιοχή” ή κατά την χρήση οποιουδήποτε” “ελεγχόμενου εξοπλισμού”:

 • Κάθε φορά που ενεργός εξοπλισμός ή επικίνδυνες ουσίες είναι παρόντα θα πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλα προστατευτικά ματιών και προσώπου.
 • Γάντια και άλλα προστατευτικά χεριών πρέπει να επιλέγονται και εφαρμόζονται ανάλογα με τον κίνδυνο.
 • Ανοιχτά παπούτσια, σαγιονάρες, σορτς, σανδάλια, κασκόλ και φαρδιά ρούχα, δεν πρέπει να φοριούνται σε οποιαδήποτε περιορισμένη εργασιακή περιοχή.
 • Τα μακριά και μεσαίου μήκους μαλλιά πρέπει να είναι δεμένα πίσω, να είναι πιασμένα σε κότσο, ή να τοποθετούνται κάτω από το κολάρο του πουκαμίσου, ή να είναι πιασμένα σε δίχτυ, όταν εργάζεστε κοντά σε σπινθήρες, φλόγες, ή οποιοδήποτε περιστρεφόμενο κινητήρα ή άλλο εξοπλισμό εμπλοκής.

Β.4.3. Εξοπλισμοσ, εγκαταστασεις και κινδυνοι υλικου

 • Πάντοτε θεωρείτε τον ηλεκτρικό εξοπλισμό ή συμπιεσμένο εξοπλισμό φυσικού αερίου «ενεργοποιημένο» μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο.
 • Μάθετε και γνωρίζετε πώς να απενεργοποιήσετε τον εξοπλισμό σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πριν ακόμα υπάρξει περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
 • Σχεδιάστε και κάνετε πλάνο για την ασφάλεια εξετάζοντας τους κινδύνους και την πρόβλεψη προβλημάτων.
 • Όποτε είναι δυνατόν, απενεργοποιήστε τον εξοπλισμό πριν από τη δοκιμή ή εργασία πάνω σε αυτό.
 • Πάντοτε μπλοκάρετε τον μηχανολογικό εξοπλισμό για να βεβαιωθείτε ότι δεν μπορεί να κινηθεί πριν από την αφαίρεση ή παρακάμπτοντας οποιαδήποτε ασφάλεια του μηχανήματος.
 • Ποτέ μην φτάσετε μέχρι το προστατευτικό του μηχανήματος εάν δεν έχετε μπλοκάρει και ελέγξει ότι η μηχανή σταμάτησε.
 • Πριν τη χρήση, ενημερωθείτε για τα χαρακτηριστικά ενός υλικού και ιδιαίτερα τις αναθυμιάσεις κατά την θέρμανση ή καύση του. Υπάρχει κίνδυνος να είναι τοξικό, βλαβερό για την υγεία ή και καρκινογόνο.
 • Ποτέ μην συνδυάζετε υλικά ή χημικές ουσίες για τις οποίες δεν είστε σίγουρος/η για την αντίδραση που ενδέχεται να προκληθεί.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Γ.1. ΔΩΡΕΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΥΛΙΚΟΥ

Περιστασιακά, οι συμμετέχοντες μπορούν να διαπιστώσουν ότι έχουν ήδη κάποια αντικείμενα, όπως παλαιότερους υπολογιστές, επιπλέον εργαλεία, αναλώσιμα υλικά, κλπ, που επιθυμούν να δωρίσουν στην ΑΜ. Καλωσορίζουμε και εκτιμούμε τις δωρεές και το γενναιόδωρο πνεύμα που κρύβεται πίσω τους. Ταυτόχρονα, διατηρούμε κάθε δικαίωμα να αρνηθούμε κάποια συγκεκριμένη δωρεά που αισθανόμαστε ότι δεν θα καλύψει τις ανάγκες μας.

Γ.2. ΧΡΗΣΙΟΔΑΝΕΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το καταστατικό της εταιρίας προβλέπει ειδικά για την δυνατότητα χρησιδανείου από μέλη, συμμετέχοντες, επισκέπτες ή άλλους φορείς σχετικά με εργαλεία ή άλλα χρήσιμα αντικείμενα για τα οποία επιθυμούν να επιτρέπεται η χρήση τους από τον οργανισμό καθώς και από άλλους συμμετέχοντες εντός του χώρου. Σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, η σύμβαση αυτή αναγράφει όλους τους όρους με τους οποίους θα τηρηθεί αυτή η συμφωνία αναλόγως την περίσταση. Για παράδειγμα, η συντήρηση του αντικειμένου ενδέχεται να είναι στην υποχρέωση της εταιρίας ή όχι.
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιδανείσετε εξοπλισμό ή άλλα αντικείμενα παρακαλείσθε να απευθυνθείτε σε κάποιο από τα στελέχη της ΑΜ ώστε να σας χορηγήσουν τη σχετική σύμβαση χρησιδανεισμού.
Εχω διαβάσει, κατανοήσει και έχω παραλάβει αντίγραφο της “Πολιτικής Ασφαλείας Makerspace” της ΑΜ. Αντιλαμβάνομαι τους αυξημένους κινδύνους, και ότι είναι απαραίτητες συγκεκριμένες ικανότητες και διαδικασίες ασφαλείας για την αποφυγή τους. Δεσμεύομαι να εκτελώ εργασία και χρήση των υπηρεσιών με εξαιρετική προσοχή σύμφωνα με την ασφαλή πολιτική και τις διαδικασίες που περιγράφονται στα περιεχόμενα και θα ακολουθώ όλους τους κανόνες που περιγράφονται όχι μόνο στο έγγραφο “Κανόνες Χρήσης Makerspace” καθώς και όσοι υποδεικνύονται από τους Υπεύθυνους Εργαστηρίων, τα βασικά μαθήματα καλής χρήσης και τους ειδικούς κανόνες ασφαλείας και προστασίας.

Καταλαβαίνω ότι η μη συμμόρφωση στην πολιτική και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο έγγραφο Πολιτική Ασφαλείας Makerspace ή Κανόνες Χρήσης Makerspace, μπορεί να οδηγήσουν σε άμεση απέλαση και πιθανώς μόνιμη ανάκληση των προνομίων εργασίας στις εγκαταστάσεις. Επιπλέον, άλλα πειθαρχικά μέτρα ενδεχομένως να ασκηθούν από την υπηρεσία ή / και τη διαχείριση της AM για αποτυχία συμμόρφωσης με αυτή την πολιτική και διαδικασία.”

Επιθυμώ να γίνω μέλος
Το Διάβασα